Flyhjelp-logo-2.png

Nedenfor kan du få tilsendt en link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert på saken, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge din sak. Du kan også bruke linken for å laste opp nye dokumenter til saken eller for å korrigere dine opplysninger.

Handelsbetingelser

Ved registrering af en sag på Flyhjelp.no accepterer du automatisk følgende betingelser


1. GENERELT

1.1 Ved oppstart/opprettelse av en sak hos Flyhjelp, aksepterer du automatisk følgende handelsbetingelser.

1. OPPLYSNINGER OM TJENESTEUTBYDEREN

2.1 Hjemmesiden flyhjelp.no eies og drives av FhyHjælp ApS (fra nå av svarende til Flyhjelp).

2.2 Flyhjelp handler på vegne av kunden for å sikre den størst mulige kompensasjon etter EC Regulasjon 261/2004.

2.3 Virksomhetsadressen er Dronningensgade 66, 1420 København K, Danmark.

2.4 CVR nr. er DK 36 91 74 90.

2.5 Spørsmål kan rettes til Flyhjelps e-mail: hello@flyhjelp.no

3. AVTALEN

3.1 Flyhjelp vil etter beste evne sikre størst mulig kompensasjon. Det er derfor avgjørende for sakens utfall at kundene kommer med utfyllende, korrekte og presise opplysninger. Ved opprettelse av din sak erklærer du at opplysningene som er blitt gitt er utfyllende og korrekte.

3.2 Flyhjelp handler på dine vegne ovenfor flyselskapet og er berettiget til å foreta ethvert rettslig skritt for å oppnå størst mulig kompenasjon.

3.3 Flyhjelp overtar ditt krav mot flyselskapet, og du er derfor ikke berettiget til sideløpende å rette henvendelser til flyselskapet med henblikk på å kreve eller motta kompensasjon for de samme forhold. For å sikre et best mulig resultat i saken er du etter å ha underskrevet fullmakten forpliktet til å underrette Flyhjelp hvis flyselskapet kontakter deg angående den pågående saken.

3.4 Hvis du ønsker å få utgifter som følge av forsinkelsen dekket, skal kvitteringer for disse utgiftene tilføyes på saken når den opprettes. Dersom Flyhjelp ikke har mottatt kvitteringene for ekstrautgiftene innen kravet avsendes til flyselskapet, er Flyhjelp ikke forpliktet til å ettersende krav om refusjon av ekstrautgifter til flyselskapet, medmindre disse overstiger NOK 2.600.

3.5 Du har garanti på at saken ikke er overdratt til en tredjemann, og at ingen rettstvist er avventende eller forventet mellom deg og flyselskapet i den oppstartede sak. En oppstartet sak hos Flyhjelp kan ikke overdras til andre.

3.6 Flyhjelp er berettiget til å motta informasjon fra flyselskapet, og fra relevante myndigheter på dine vegne.

3.7 Flyhjelp er berettiget til å avbryte saken såfremt du ikke opplyser tilstrekkelig og presis informasjon samt dokumentasjon.

3.8 Såfremt kundens forhold forårsaker at Flyhjelp ikke er i stand til å innhente kompensasjonen, har Flyhjelp utført forgjeves arbeid i forbindelse med inndrivelse av kompensasjonen. I dette tilfelle vil Flyhjelp derfor være berettiget til å oppkreve det potensielle salær, som betaling for det utførte arbeide.

3.9 Flyhjelp er berettiget til å inngå forlik med flyselskapet på dine vegne.

3.10 Flyhjelp beslutter selv hvilke skritt som er nødvendige for å sikre størst mulig kompensasjon. Det kan ikke stilles krav til måten Flyhjelp forhandler på.

3.11 Flyhjelp er berettiget til å motta kompensasjon på dine vegne. Etter at Flyhjelp har mottatt kompensasjonen vil din del av kompensasjonen overføres hurtigst mulig til deg.

3.12 Flyhjelp er på ethvert tidspunkt i forløpet berettiget til å avbryte saken hvis Flyhjelp vurderer at det ikke er grunnlag for kompensasjon.

3.13 Hvis flyselskapet ikke utbetaler kompensasjonen eller kommer med et akseptabelt forlikstilbud kan Flyhjelp automatisk videresende en klage til relevante myndigheter. Flyhjelp vurderer alene om flyselskapets forlikstilbud er akseptabelt.

3.14 Flyhjelp vurderer alene om saken skal innbringes til en rettslig innstans for å sikre kompensasjon i henhold til EC Regulasjon 261/2004. Hvis Flyhjelp finner det nødvendig, kan saken innbringes til en domstol uten en særlig avtale med kunden.

3.15 Saksbehandlingen varetas hovedsakelig av jurister. Flyhjelp har dessuten faste avtaler med advokater i det omfang som Flyhjelp mener er nødvendig for den konkrete sak.

3.16 Flyhjelps kommunikasjon og krav til flyselskapet er fortrolig og kan ikke kreves utlevert.

3.17 Avtalen kan til enhver tid oppsiges såfremt det potensielle salær til Flyhjelp betales.

3.18 Dersom du ønsker å tilbaketrekke ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger innen saken er avsluttet, vil du bli fakturert for Flyhjelps potensielle salær.

3.19 Ved signering av overdragelsesskjemaet/fullmakten godtar kunden at Flyhjelp kan påbegynne prosessen med å innhente kompensasjon og/eller refusjon av evt. utgifter. Etter at fullmakten er underskrevet er det ikke lenger mulig å vederlagsfritt avslutte saken hos Flyhjelp.

4. PRISER

4.1 Hvis flyselskapet utbetaler kompensasjon har Flyhjelp krav på salær for det juridiske arbeidet og administrasjon med at inndrive kompensasjonen fra flyselskapet.

Salæret fastsettes pr. passasjer etter kompensasjonstype:

Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 a): 75,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 b): 120,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 c): 180,00 euro.

Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 a): 37,50 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 b): 60,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 c): 90,00 euro.

Overstående salær svarer til 30% av den totale mottatte kompensasjon.

4.2 Oppnås det ikke kompensasjon hos flyselskapet er Flyhjelp ikke berettiget til å oppkreve salær.

4.3 Refunderer flyselskapet kundens utgifter til mat og drikke, hotellovernatninger eller transport mellom flyplassen og hotellet i forbindelse med flyforsinkelsen har Flyhjelp krav på 30% (inkl. moms) av utgiftene.

4.4 Refunderer flyselskapet prisen for kundens flybillett har Flyhjelp også krav på 30% (inkl. moms) av utgiftene.

4.5 Dersom det påløper morarenter hitrørende fra ditt krav mot flyselskapet, tilfaller disse rentene Flyhjelp.

4.6 Hvis flyselskapet tar gebyr for å overføre kompensasjonen til Flyhjelp vil gebyret fratrekkes i den til kunden berettigede andel av kompensasjonen.

4.7 Såfremt Flyhjelp har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, for eksempel en konto som ikke er norsk, fratrekkes gebyret i den til kunden berettigede andel av kompensasjonen. Kompensasjonen blir som regel overført til kunden som EUR. Dette er begrunnet med at Flyhjelp mottar beløpet i EUR. Kunden kan dermed få et vekselsgebyr når kompensasjonen mottas

4.8 Rabattkuponger kan innløses frem til det tidspunktet hvor flyselskapet har overført kompensasjon og evt. ekstrautgifter til Flyhjelp eller kundens konto. Etter dette er det ikke lengre mulig å få rabatt på Flyhjelps salær. Bemerk at det kun er mulig å bruke én rabattkupong. Ved bruk av flere rabattkuponger vil Flyhjelp anvende den rabatkupongen som gir kunden størst rabatt. Ved en rabattkupong forstås en kode eller omstendighet som gir hjemmel til å oppnå en rabatt på prisen for Flyhjelps tjeneste.

4.9 Såfremt Flyhjelp bedømmer at saken skal innbringes for retten, avholder Flyhjelp utgiftene til sakens gang ved retten. Såfremt det i forbindelse med rettsaken tildeles saksomkostninger, prosessrenter, rettsavgift eller andre utgifter/inntekter forbundet med varetagelsen av rettsaken, tilfaller disse Flyhjelp.

5. ANSVAR

5.1 Flyhjelp kan ikke gjøres ansvarlig såfremt kunden mener å være berettiget til en større kompensasjon enn den kompensasjon som er oppnådd av Flyhjelp.

5.2 Informasjonen på flyhjelp.no er utarbeidet så presist som mulig, men tjenesteutbyderen garanterer ikke for korrektheten herav. Tjenesteutbyderen kan ikke gjøres ansvarlig for innholdet på hjemmesiden og kan ikke garantere at kunden har krav på kompensasjon uansett innholdet på hjemmesiden.

5.3 Flyhjelp er ikke ansvarlig for enhver form for følgekonsekvenser som følge av at kunden har oppgitt feil bankopplysninger, feil adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrenset til at kompensasjonen er blitt utbetalt til feil mottaker. Hvis kompensasjonen er blitt utbetalt til feil mottaker som følge av kundens feil er Flyhjelp ikke forpliktet til aktivt å gjenvinne det tapte beløp.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIKTELSER

6.1 Flyhjelp aksepterer kun skriftlige kontoopplysninger. Vær vennligst omhyggelig når du oppgir dine kontoopplysninger. Hvis det oppgis feil kontoopplysninger til Flyhjelp og det medfører en overførsel til en bankkonto som du ikke har adgang til, er Flyhjelp ikke tvunget til å utbetale kompensasjonen enda en gang til kundens korrekte konto.

6.2 Betaler flyselskapet kompensasjonen direkte til kunden er kunden forpliktet til å informere Flyhjelp om dette og betale 30% inkl. moms av beløpet til Flyhjelp senest 8 dager etter at kompensasjonen er mottatt.

6.3 Dersom kunden har mottatt kompensasjon direkte fra flyselskapet, eller direkte gjennom en tredjepart og ikke informerer Flyhjelp om dette innen ti dager, og dette medfører at Flyhjelp har unødvendige omkostninger i form av rettsavgifter og utforming av en ev. stevning, kan Flyhjelp i tillegg til salæret fakturere kunden for maksimalt DKK950 som dekning av utgiften til rettsavgiften og tapt arbeidsfortjeneste ved utforming av stevningen

7. FORTROLIGHET

7.1 Flyhjelp og deres ansatte er forpliktet til å behandle all informasjon på en lovlig og rimelig måte, som tilsier at kun informasjon som er nødvendig og rimelig i forhold til formålet vil behandles.

7.2 De av kunden videresendte/inntastede opplysninger vil bli behandlet fortrolig av Flyhjelp og vil ikke bli videresendt til en tredjemann i videre omfang enn det som er nødvendig for å føre kundens sak på best mulig måte.

7.3 Flyhjelp kan ikke garantere 100% sikkerhet ved dataoverførsel via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uten tillatelse får adgang til opplysninger når data sender og oppbevares elektronisk. Du fragir derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar med hensyn til overnevnte.

8. LOVVALG- OG VERNETINGSKLAUSUL

8.1 Det er utrykkelig avtalt, at dansk lov er gjeldende for avtalen mellom Flyhjelp og kunden. Vernetinget er Danmark.

Klar til å komme i gang? Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Norges beste Trustpilot-score
 Vi vinner 98% av sakene
 Risikofritt – enkelt og raskt

Flyhjelp i pressen

aftenposten.png Dagsavisen.png VG.png
Netavisen.png dagbladet.png

Flyhjelp i pressen

aftenposten.png Dagsavisen.png VG.png
Netavisen.png dagbladet.png