Flyhjelp-logo-2.png

Handelsbetingelser 

Ved registrering av en sak på Flyhjelp.no aksepterer du automatisk følgende betingelser


1. GENERELT

1.1 Ved oppstart/opprettelse av en sak hos Flyhjelp, aksepterer du automatisk følgende handelsbetingelser.

1.2 Kunden aksepterer ved sakens opprettelse at Flyhjelp behandler kundens personopplysninger i overensstemmelse med Forordning nr. 2016/679, art. 6. stk. 1, litra b, i det behandlingen er nødvendig for Flyhjelps saksbehandling. For ytterligere informasjon omkring dette henvises det til Flyhjelps persondatapolitikk.

2. OPPLYSNINGER OM TJENESTELEVERANDØREN

2.1 Hjemmesiden flyhjelp.no eies og drives av Fhyhjælp ApS (fra nå av svarende til Flyhjelp).

2.2 Flyhjelp handler på vegne av kunden for å sikre den størst mulige kompensasjonen etter EU Forordning 261/2004.

2.3 Forretningsadressen er Holmbladsgade 133, 2300 København S, Danmark. 

2.4 CVR nr. er DK 36 91 74 90.

2.5 Spørsmål kan rettes til Flyhjelps e-mail: [email protected]

3. AVTALEN

3.1 Flyhjelp vil etter beste evne sikre størst mulig kompensasjon eller refusjon. Det er derfor avgjørende for sakens utfall at kundene kommer med utfyllende, korrekte og presise opplysninger. Ved opprettelse av kundens sak erklærer kunden at opplysningene som er blitt gitt er utfyllende og korrekte. 
 
I tilfelle av at kunden opplyser informasjoner som ikke er i overensstemmelse med ovennevnte kan dette føre til at Flyhjelp vil være berettiget til å fremsende en faktura for Flyhjelp sin mislykket arbeide på saken i henhold til Flyhjelp sin vanlige timepris på Euro 80 inkl. moms.
 
3.2.A. Flyhjelp handler på kundens vegne overfor flyselskapet og er berettiget til å foreta ethvert rettslig skritt for å oppnå størst mulig kompensasjon eller refusjon. Flyhjelp fremsender et juridisk krav til flyselskapet hvor det argumenteres for retten til kompensasjon. Heretter kan det avhengig av flyselskapets respons forekomme ytterligere korrespondanse med flyselskapet, og Flyhjelp vil forsøke å purre flyselskapet å betale i det omfang det er mulig. Hvis flyselskapet fortsatt ikke har betalt etter fremsendt krav, vil Flyhjelp, på bakgrunn av flere datakilder, lave en grundig juridisk vurdering om passasjerens sak kan vinnes hvis den innbringes for rettslig instans. Det er alene Flyhjelp som foretar denne vurdering.
 
3.2.B. Har Flyhjelp vurdert, at saken sannsynligvis kan vinnes ved en rettslig instans, har Flyhjelp rett til selv å innbringe saken for rettslig instans, eller henvise til en advokat, som vil føre rettssaken på vegne av kunden. Flyhjelp fører selv rettssaker i en del land. Skal saken for retten i Norge eller et andet land, hvor Flyhjelp ikke selv fører rettssaker, har Flyhjelp rett til å videresende dine personopplysninger og saksopplysninger til den eksterne advokat, som skal føre saken (jf. Flyhjelps personvilkår). Den eksterne advokaten er en likeverdig samarbeidspartner og står alene for rettssaken uten Flyhjelps involvering. Ved å opprette en sak og akseptere våre handelsbetingelser, aksepterer du samtidig, at saken blir brakt inn for retten i Norge (hvis nødvendig) av en av vår samarbeidspartnere Wahl-Larsen Advokatfirma eller Indem Advokatfirma. Du aksepterer samtidig Indem Advokatfirma sine standard handelsbetingelser, samt deres pris for å føre en norsk rettssak, som svarer til de innhentede saksomkostninger og processrenter (hvis saken vinnes). Hvis ikke rettssaken vinnes, vil du ikke bli fakturert fra advokatfirmaet.

Skal tvisten avgjøres ved en Sentral- eller Sydeuropeisk domstol er kunden forpliktet til å bistå innbringelsen av saken ved å underskrive de nødvendige dokumentene som gir vår samarbeidspartner Flightright (FLIGHTRIGHT GMBH, Company registration no. HRB 25958 P,  Rudolf-Breitscheid-Strasse 162, D-14482 Potsdam, Germany) rett til å føre saken for kunden ved utenlandske domstoler.

For å inndrive ditt krav så effektivt som mulig, kan Flyhjelp til enhver tid overdra dine personopplysninger til vårt moderselskap, Flightright GmbH, som innfører disse data i deres interne saksbehandlingssystem, og til Flightrights eventuelle samarbeidspartnere, inkludert advokatselskaper, som kan føre din sak ved utenlandske domstoler.

 

 
3.3 Flyhjelp kan overta kundens krav mot flyselskapet, via en overdragelsesformular eller Flyhjelp kan være berettiget til å representere kunden overfor flyselskapet via en fullmakts erklæring herom, men i alle tilfelle er kunden ikke berettiget til sideløpene å rette henvendelser til flyselskapet med henblikk på å kreve eller motta kompensasjon for de samme forhold. I tilfelle av at kunden selv velger å ta kontakt sideløpene med flyselskapet, vil Flyhjelp fortsatt være berettiget til å oppkreve salær på vanlig vis, herunder særlig idet at det må formodes at det har vært Flyhjelps kontakt til flyselskapet som har ført til en evt. utbetaling av kravet.
 
For å sikre et best mulig resultat i saken er kunden etter å ha underskrevet fullmakten forpliktet til å underrette Flyhjelp hvis flyselskapet kontakter kunden angående den pågående saken. 
 

3.4 Hvis kunden ønsker å få utgifter til nye flybilletter refundert, skal kvitteringer for disse tilføyes på saken når den opprettes. Dersom Flyhjelp ikke har mottatt kvitteringene innen kravet avsendes til flyselskapet, er Flyhjelp ikke forpliktet til å ettersende krav om refusjon til flyselskapet, medmindre disse overstiger NOK 2.600.

3.5 Kunden garranterer ved opprettelse av saken hos Flyhjelp at kravet ikke er overdratt til en tredjemann og at ingen rettstvist er avventende eller forventet mellom kunden og flyselskapet i den nyoppstartede sak. En oppstartet sak hos Flyhjelp kan ikke overdras til andre uten Flyhjelps samtykke. Viser det seg, at punkt 3.5 ikke har blitt opprettholdt av kunden, vil kunden være forpliktet til å betale salær til Flyhjelp svarende til det det salæret, som Flyhjelp ellers hadde vært berettiget til å motta for en tilsvarende sak, såfremt den manglende overholdelse av punkt 3.5 måtte føre til, at Flyhjelp ikke lenger kan føre kundens sak. Kunden er dessuten ansvarlig for alle utgifter som kommer fra misligholdelsen, herunder tapt rettsavgift, saksomkostninger m.m. i retten.


3.6 Flyhjelp er berettiget til å motta informasjon fra flyselskapet, og fra relevante myndigheter på kundens vegne.


3.7 Flyhjelp er berettiget til å avbryte saken såfremt kunden ikke opplyser tilstrekkelig og presis informasjon samt dokumentasjon.  


3.8  Såfremt kundens forhold forårsaker at Flyhjelp ikke er i stand til å innhente kompensasjonen eller refusjon, har Flyhjelp utført forgjeves arbeid i forbindelse med inndrivelse av kompensasjonen. I dette tilfelle vil Flyhjelp derfor være berettiget til å oppkreve det potensielle salær, som betaling for det utførte arbeide.

3.9 Flyhjelp er berettiget til å inngå forlik med flyselskapet på kundens vegne. 


3.10 Flyhjelp beslutter selv hvilke skritt som er nødvendige for å sikre størst mulig kompensasjon eller refusjon. Det kan ikke stilles krav til måten Flyhjelp forhandler på.


3.11 Flyhjelp er berettiget til å motta kompensasjon, refusjon, renter og andre beløp fra flyselskapene på vegne av kunden. Etter at Flyhjelp har mottatt kompensasjonen og/eller refusjon, vil kundens del herav overføres hurtigst mulig til kunden.


3.12 Flyhjelp er på ethvert tidspunkt i forløpet berettiget til å avbryte saken hvis Flyhjelp vurderer at det ikke er grunnlag for kompensasjon og/eller refusjon. I tilfelle av at Flyhjelp velger å stoppe saken, vil Flyhjelp fremsende en begrunnet forklaring herom til kundens orientering. Kunden vil heretter igjen få full bestemmelsesrett over sitt krav idet at den signerte fullmakts erklæringen ikke lenger anses for å være gjeldende lenger.

3.13 Hvis flyselskapet ikke utbetaler kompensasjonen og/eller refusjon av påløpt eller kommer med et akseptabelt forlikstilbud kan Flyhjelp videresende en klage til relevante myndigheter eller henvise til eksterne advokatselskaper (jf. 3.2.B.). Flyhjelp vurderer alene om flyselskapets forlikstilbud er akseptabelt.

 
3.14 Flyhjelp vurderer alene om saken skal innbringes til en rettslig instans for å sikre kompensasjon i henhold til EU forordningen 261/2004. Hvis Flyhjelp finner det nødvendig, kan saken innbringes til en domstol enten av Flyhjelp eller et eksternt advokatselskap uten en særlig avtale med kunden.
 
3.15 Saksbehandlingen ivaretas hovedsakelig av Flyhjelps ansatte. Flyhjelp har dessuten faste avtaler med advokater i det omfang som Flyhjelp mener er nødvendig for den konkrete sak.
 
3.16 Flyhjelps kommunikasjon og krav til flyselskapet er fortrolig og kan ikke kreves utlevert.
 
3.17 Avtalen kan til enhver tid avsluttes, men i så fall er Flyhjelp berettiget til å motta salær for det av Flyhjelp sitt arbeide i henhold til Flyhjelps vanlige timepris på Euro 80 pr time. I tilfelle av at avtalen ønskes avsluttet – etter at kravet har blitt ført for domstolene – kan dette alene aksepteres, såfremt at det er tale om et fullmaktsforhold. I så fall vil Flyhjelp ha krav på å motta salær, som fastsettes på samme måten, som om saken har blitt vunnet fullt ut av Flyhjelp, og en refusjon av alle de kostnader som Flyhjelp har hatt i denne forbindelse, bl.a. rettsgebyr, sakskostnader, oversettelses gebyr m.m. Er saken tatt til retten av en ekstern advokat, skal advokatens kostnader til rettsgebyr, sakskostnader, oversettelses gebyr m.m. betales av kunden til denne advokat.
 
3.18 Ønsker kunden å ta tilbake sitt samtykke til behandling av kundens personopplysninger, før saken er avsluttet, er Flyhjelp berettiget til å motta salær for Flyhjelps utførte arbeide, idet Flyhjelp heretter ville være forhindret i å håndtere kundens sak. 
 
3.19 Angrefrist
Kunden har 14 dager til å angre på Flyhjelps behandling og håndtering av kravet jf. angrerettloven § 21 (1) Dette gjelder fra tidspunktet kunden oppretter en sak hos Flyhjelp. Fristen regnes som utgangspunkt fra den dagen hvor kunden har opprettet saken hos Flyhjelp via nettsiden www.flyhjelp.no, har underskrevet fullmakten og akseptert handelsbetingelsene.
 
Kunden har krav på å få en rekke av opplysning om angrefristen og om tjenesteytelsen. Kunden vil motta disse opplysningene per e-post i forbindelse med opprettelsen av saken via nettsiden ovenfor. Angrefristen løper ikke før kunden har mottatt disse opplysningene på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).
 
Hvis kunden oppretter saken sin via nettsiden vår mandag den 1., samt mottar opplysningene om tjenesteytelsen, løper angrefristen til og mandag den 15. Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, juleaftens dag eller nyttårsaften dag, kan kunden vente til den følgende virkedag.
 
Den generelle angrefristen har et unntak i angrerettloven § 22 første ledd (c). Angreretten gjelder ikke tjenester hvor tjenesten er levert, dersom kunden har gitt et forhåndssamtykke til levering av tjenesten og erkjenner at angreretten går tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.
 
Kunden aksepterer Flyhjelps handelsbetingelser ved å underskrive fullmakten og aksept av handelsbetingelsene før saken opprettes. Ved å underskrive fullmakten og akseptere handelsbetingelsene, har kunden gitt et uttrykkelig forhåndssamtykke til at levering begynner. Kunden aksepterer at Flyhjelp begynner med saksbehandlingen i forbindelse med å innhente kompensasjon og/eller refusjon med en gang saken er opprettet.

Kunden er i denne forbindelse oppmerksom på at dette medfører at angrefristen bortfaller, hvis Flyhjelp innen 14 dager har innhentet kundens krav fra flyselskapet og kunden ikke har benyttet seg av angreretten før det.  

Det kan derfor legges til grunn at kunden mister sin angrerett før utløpet av selve 14 dagers fristen etter angrerettloven § 21, som følge av unntaket fra angreretten i § 22 første ledd bokstav c. Det vil skje når Flyhjelp helt ut har hatt utført deres arbeide for kunden før kunden har gitt beskjed om angreretten, idet Flyhjelps behandling og håndtering av kundens krav har blitt påbegynt med kundens aksept. 
 
Kunden kan benytte seg av angrefristen innen angrefristens utløp, selv etter at Flyhjelp helt ut har behandlet og håndtert kundens krav. I et slikt tilfelle vil Flyhjelp være berettiget til et salær for det utførte arbeidet i henhold til Flyhjelps vanlige timepris på Euro 80 pr time inkl. moms. Det pågjeldende beløpet skal stå i rimelig forhold til Flyhjelps ytelse, idet Flyhjelp allerede har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Hvis kunden ønsker å benytte seg av angrefristen, skal kunden meddele oss om beslutningen i en utvetydig erklæring, eksempelvis gjennom e-post, brev eller fax. Ved bruk av skriftlig og/eller elektronisk melding, skal kunden sende varslet innen fristens utløp. Hvis kunden vil sikre bevis for at varselet er sendt rettidig og innenfor fristen, kan kunden eksempelvis sende brevet som anbefalt og beholde post kvitteringen.
 
 
Et varsel om at kunden vil gå fra avtalen skal sendes til: [email protected] og/eller på Flyhjelps postadresse. Det finnes et eget avsnitt om dette på nettsiden vår: www.flyhjelp.no hvor kunden kan finne nærmere informasjon.
 
Angrefristen er overholdt hvis kunden sender sin melding om utøvelse av angreretten innen angrefristens utløp.4. PRISER
 

3.20 Straksutbetaling

 

Flyhjelp tilbyr - i særlig utvalgte saker - kunden mulighet til å få forutbetalt kundens kompensasjonskrav direkte fra Flyhjelp (straksutbetaling).

 

I tilfeller der Flyhjelp ser at en sak gir mulighet for straksutbetaling, sørger Flyhjelp for å sende et tilbud om straksutbetaling til kunden på mail. 

 

I forbindelse med kundens aksept av tilbudet om å få forutbetalt kompensasjonen, inngås det en avtale mellom Flyhjelp og kunden, om at kunden får utbetalt 50-60% av sin kompensasjon - avhengig av reisens jurisdiksjon - til full og endelig avgjørelse. Beløpet spesifiseres av tilbudet som sendes til kunden. 

 

I forbindelse med saken har Flyhjelp sendt kunden et skriftlig tilbud vedrørende muligheten for å få forutbetalt den potensielle kompensasjonen, hvor kunden bekrefter med et “JA” eller avviser med et “NEI”. Utover Flyhjelps sedvanlige forretningsbetingelser, som kunden aksepterer ved å underskrive fullmakten, garanterer kunden for riktigheten av de innsendte opplysninger, og aksepterer, at overføringen av den forutbetalte kompensasjonen skjer på følgende betingelser:

 

1) Kunden bekrefter at kunden ankom minst 3 timer senere til sin endelige destinasjonslufthavn som angitt på saken, enn opprinnelig planlagt for reiser under 1 500 km, samt reiser innenfor EU som overstiger 1 500 km, og minst 4 timer senere ved reiser mellom et EU-land og et ikke EU-land, som overstiger 3 500 km. 

 

2) Kunden har ikke på tidspunktet for gitt aksept av denne avtale, i form av å bekrefte tilbudet med et “JA”, mottatt kompensasjon fra flyselskapet eller kompensasjon fra et evt. reiseselskap. 

 

3) Kunden i saken hos Flyhjelp har ikke søkt kompensasjon fra flyselskapet, og akter ikke å gjøre det. 

 

4) Kunden har ikke søkt om kompensasjonen fra flyselskapet gjennom et annet tredjepartsfirma. 

 

5) I tilfelle der kunden etterfølgende mottar kompensasjon fra flyselskapet, er kunden forpliktet til å utbetale denne kompensasjonen til Flyhjelp. 

 

6) Kunden erklærer at de meddelte opplysningene er korrekte, fyllestgjørende og presise. Kunden vil bl.a. løpende hjelpe til med å belyse saken på beste vis, og underskrive en evt. fullmakt, hvis saken bringes for retten i et land hvor ny fullmakt kreves.

 

7) Kunden aksepterer at såfremt kunden ønsker å gjøre bruk av angrefristen, tilbakefører kunden den del av kompensasjonen som er mottatt av Flyhjelp til Flyhjelp. 

 

8) Kunden er innforstått med, at såfremt en av ovenstående betingelser ikke er overholdt, medfører dette at beløpet som er mottatt av Flyhjelp skal tilbakeføres til Flyhjelp. 

 

 

9) Kunden er likeledes innforstått med, at skulle kunden bryte med den inngående avtale med Flyhjelp om straksutbetaling, medfører dette at kunden skal tilbakeføre det mottatte beløp til Flyhjelp. 

 

4. PRISER inkl. moms

4.1 Vær oppmerksom på at vi tar stykkpris for inndrivelse av kompensasjonen etter de forskjellige typer, men at vi garanterer at prisen ikke overstiger 30% av det innhentede beløpet.

Salæret  fastsettes pr. passasjer etter kompensasjonstype:

Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 a): 75,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 b): 120,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 1 c): 180,00 euro.

Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 a): 37,50 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 b): 60,00 euro.
Kompensasjon etter EU 261/04 artikkel 7, stk 2 c): 90,00 euro.


4.2 Oppnås det ikke kompensasjon hos flyselskapet er Flyhjelp ikke berettiget til å oppkreve salær.

4.3 Refunderer flyselskapet prisen for kundens reise eller nye flybilletter, har kunden krav på 70% av disse kostnader, og Flyhjelps service koster 30% av det innhentede. I tilfelle at det ikke kan oppnås refusjon av kostnader er Flyhjelp ikke berettiget til å oppkreve salær herom.

4.4 Dersom det påløper morarenter angående dit krav mot flyselskapet, tilfaller disse rentene Flyhjelp eller den eksterne advokat.

4.5 Hvis flyselskapet tar gebyr for å overføre kompensasjonen og/eller refusjonen til Flyhjelp vil gebyret fratrekkes i den til kunden berettigede andel av kompensasjonen og/eller refusjon.

4.6 Såfremt Flyhjelp har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, for eksempel en konto som ikke er norsk, fratrekkes gebyret i den til kunden berettigede andel av kompensasjonen og/eller ekstraomkostningene. Kompensasjonen og/eller refusjon blir som regel overført til kunden som EUR. Dette er begrunnet med at Flyhjelp mottar beløpet i EUR. Kunden kan dermed få et vekselsgebyr når kompensasjonen og/eller refusjonen mottas, dette er Flyhjelp uvedkommende. 

4.7 Rabattkuponger kan innløses frem til det tidspunktet hvor flyselskapet har overført kompensasjon og evt. refusjon til Flyhjelp eller kundens konto. Etter dette er det ikke lengre mulig å få rabatt på Flyhjelps salær. Bemerk at det kun er mulig å bruke én rabattkupong. Ved bruk av flere rabattkuponger vil Flyhjelp anvende den rabattkupongen som gir kunden størst rabatt. Ved en rabattkupong forstås en kode eller omstendighet som gir hjemmel til å oppnå en rabatt på prisen for Flyhjelps tjeneste.

4.8 I tilfelle det blir nødvendig å ta saken til retten for å få en utbetaling. Så lenge Flyhjelp tar saken til retten for å få utbetalingen fra flyselskapet blir det utført ytterligere arbeide av våre interne rettssaksavdeling eller eksterne advokater. Gebyr for saksanleggelse er 15% av det innkrevede beløpet. For kunder som har startet sin sak på flyhjaelp.dk er gebyret for saksanleggelse normalt 15% av det innkrevede beløpet. Så lenge det i forbindelse med rettssaken tildeles rettssaksomkostninger, prosessrenter, rettsavgift og andre utgifter/inntekter forbundet med ivaretakelsen av rettssaken, tilfaller disse Flyhjelp.
 

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

5.1 Flyhjelp kan ikke gjøres ansvarlig, såfremt kunden mener å være berettiget til en større kompensasjon eller refusjon enn den som er oppnådd av Flyhjelp eller såfremt Flyhjelp må ta sig av kundens krav, men imidlertid ender med ikke og få medhold over for flyselskapet eller såfremt Flyhjelp under prosessen/forløpet måtte motta opplysninger fra flyselskapet, som ender med å medføre, at Flyhjelp ikke lengre kan behandle kundens krav med et positivt resultat til følge eller såfremt Flyhjelp måtte treffe beslutning under prosessen/forløpet om ikke lengre å kunne behandle kundens krav m.m..

5.2 Flyhjelp er dertil på ingen måte ansvarlig for kundens indirekte tap, tap av produksjon, tap av goodwill, tapt arbeidsfortjeneste m.m. I alle tilfelle er Flyhjelps ansvar begrenset rent beløpsmessig slik, at dette ikke kan overstige størrelsen av det salær som Flyhjelp enten har hatt oppkrevd i den pågjeldende sak overfor kunden eller som Flyhjelp maksimalt har mulighet for å kunne innkreve overfor kunden i den pågjeldende sak. Denne ansvarsbegrensningen er selvsagt ikke gjeldende i tilfelle av grov uaktsomhet eller forsettlig fra Flyhjelps side av.

5.3 Flyhjelp vil ikke være ansvarlig i tilfelle av force majeure. Som force majeure anses forhold, der er utenfor Flyhjelps kontroll, og som Flyhjelp hverken kunne eller burde ha hatt forutsett ved avtalens inngåelse, så som krig, terror, brann, oversvømmelse, hærverk og arbeidskonflikter.
 
5.4 Flyhjelp er ansvarlig for produktansvar – både det rettspraksisutviklede produktansvar samt det produktansvar som følger av produktansvarsloven – med hensyn til den av Flyhjelp leverte tjenesteytelse, i de omfang et sånt ansvar følger av preseptorisk lovgivning på dette feltet.
 
5.5 Informasjonene på www.flyhjelp.no er utarbeidet så presist som mulig, men tjenesteleverandøren garanterer ikke korrektheten derav. Tjenesteleverandøren kan ikke gjøres ansvarlig for innholdet på nettsiden, og kan ikke garantere, uansett innholdet på nettsiden, at kunden har krav på kompensasjon og/eller refundering av flybilletter.
 
5.6 Flyhjelp er ikke ansvarlig for enhver følge av, at kunden har gitt feile bankopplysninger, feil adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrenset til, at kompensasjonen har blitt utbetalt til en feil mottaker. Hvis kompensasjonen eller refusjonen, grundet kundens feil har blitt utbetalt til en feil mottaker, skal Flyhjelp ikke være forpliktet til aktivt å gjenvinne den. 
 
5.7 Flyhjelp er ikke ansvarlig for en resultatforpliktelse, men er alene ansvarlig for en innsatsforpliktelse, hvorfor Flyhjelp ikke kan tilpliktes/for at levere sin tjenesteytelse innenfor en gitt tid, idet at Flyhjelps ytelse er avhengig av flere forskjellige faktorer, som er utenfor for Flyhjelps kontroll (Flyselskapenes behandlingstider, Rettenes behandlingstider m.v.) Flyhjelp kan derfor ikke gjøres ansvarlig for en påstått forsinket levering av Flyhjelps tjenesteytelse.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIKTELSER

6.1 Flyhjelp aksepterer kun skriftlige kontoopplysninger. Vær vennligst omhyggelig når du oppgir dine kontoopplysninger. Hvis det oppgis feil kontoopplysninger til Flyhjelp og det medfører en overførsel til en bankkonto som du ikke har adgang til, er Flyhjelp ikke tvunget til å utbetale kompensasjonen enda en gang til kundens korrekte konto.

6.2 Betaler flyselskapet eller reisebyrå kompensasjonen og/eller refusjonen m.m. direkte til kunden, er kunden forpliktet til å informere Flyhjelp om dette senest 10 dager etter at kompensasjonen og/eller ekstraomkostningene er mottatt, slik at Flyhjelp kan avregne saken overfor kunden. I tilfelle av dette ikke har skjedd rettidig, er Flyhjelp berettiget til å beregne vanlig prosessrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser, jf. forsinkelsesrenteloven § 3, første ledd, fra dette tidspunktet og inntil betaling av salæret har blitt utbetalt. Det er salæret som Flyhjelp har rett på å motta fra kunden etter handelsbetingelsene. 

6.3 Hvis kunden har mottatt kompensasjon og/eller refusjon direkte fra flyselskapet eller gjennom en tredjepart og ikke informerer Flyhjelp om dette straks innenfor 5 dager, og dette fører til at Flyhjelp eller en ekstern advokat har unødvendige omkostninger i form av rettsavgifter, utarbeidelse av stevning, avholdelse av omkostninger til bruk for rettssaken m.m. kan Flyhjelp i tillegg til salæret fakturere kunden herom i henhold til Flyhjelps vanlige timepris på Euro 80 inkl. moms.
 
6.4 Hvis kunden har mottatt kompensasjon, gavekort, vouchers eller lignende ytelser og/eller refusjon direkte via et tredjepartsfirma, selv om kunden samtidig har opprettet en sak hos Flyhjelp, blir dette betraktet som en misligholdelse av Flyhjelps handelsbetingelser. Flyhjelp er i denne situasjonen berettiget til å innkreve fullt salær for sitt arbeide grunnet kundens misligeholdelse. Delvis i form av salær, som Flyhjelp ville kunne inntjene ved å ha mottatt kompensasjon og/eller refusjon fra flyselskapet, og delvis i form av renter, evt. tilkjente eller forventede saksomkostninger ved rettslig behandling, dekning av evt. tilkjente saksomkostninger til flyselskapet og dets representanter, utlegg dekket av Flyhjelp på vegne av kunden, betalte rettsavgifter, utgifter til oversettelse/legalisering m.m. Ovennevnte er gjeldende også hvis kunden av andre årsaker har misligeholdt Flyhjelps handelsbetingelser, f.eks hvis kunden har oppgitt uriktig eller falsk informasjon til Flyhjelp, eller i tilfelle av overdragelse av kravet på kompensasjon og/eller refusjon til sin arbeidsgiver uten å opplyse om dette til Flyhjelp ved sakens opprettelse m.m.
 
6.5 Kunden skal betale alle fakturaer fra Flyhjelp senest 14 dager etter mottak av denne, medmindre en annen skriftlig avtale har blitt inngått partene imellom eller at innholdet av de mottatte fakturaer fra Flyhjelp er annerledes.

6.6 I tilfelle av forsinket betaling av Flyhjelps fakturaer er Flyhjelp berettiget til å ta rente av det forfalne beløpet svarende til den vanlige prosessrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser, jf. forsinkelsesrenteloven § 3, inntil betaling skjer. Flyhjelp er også berettiget til å innkreve gebyr på 35 kr. pr. purring i overensstemmelse med forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

6.7 I tilfelle av at kunden unnlater å betale en forfallen faktura senest 14 dager etter å ha mottatt skriftlig påkrav herom fra Flyhjelp om betaling herav, er Flyhjelp – utover den nevnte rente – berettiget til å gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kunden iht. norsk retts vanlige bestemmelser, samt at Flyhjelp er berettiget til å innkreve gebyr i overensstemmelse med forsinkelsesrentelovens bestemmelser herom for det fremsendte påkrav.

7. FORSIKRING

7.1 Flyhjelp skal herved opplyse, at Flyhjelp ikke er ansvarsforsikret hvilket innebærer, at kun Flyhjelp kan pålegges at dekke de krav som måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved rådgivning. Som kunde risikerer kunden herved, at kundens eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres eller oppfylles av Flyhjelp.  

8. Konfidensialitet

8.1 Flyhjelp og deres ansatte er forpliktet til å behandle all informasjon på en lovlig og rimelig måte, som tilsier at kun informasjon som er nødvendig og rimelig i forhold til formålet vil behandles.
 
8.2 De av kunden videresendte/inntastede opplysninger vil bli behandlet fortrolig av Flyhjelp og vil ikke bli videresendt til en tredjemann i videre omfang enn det som er nødvendig for å føre kundens sak på best mulig måte.
 
8.3 Flyhjelp kan ikke garantere sikkerheten ved dataoverførsel via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uten tillatelse får adgang til opplysninger når data sender og oppbevares elektronisk. Du opplyser derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar med hensyn til ovennevnte
 

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

9.1 Den fulle eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter vedrørende produkter, tjenesteytelser m.v. gitt av Flyhjelp, herunder patenter, design, varemerker og opphavsrettigheter, tilhører ene og alene Flyhjelp. Kunden er derfor på ingen måte berettiget til å utnytte, anvende, benytte m.m. av disse.

 

10. LOVVALG- OG VERNETINGSKLAUSUL

10.1 Det er uttrykkelig avtalt at dansk lov er gjeldende for avtalen mellom Flyhjelp og kunden. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med partenes samhandel, skal avgjøres ved dansk domstol.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt