Flyhjelp-logo-2.png

Generelle vilkår og betingelse og avbestillingsregler

Fra Flightright GmbH

(per 8. mars 2023)

 

1. Gjenstand for kontrakten, Flightrights tjenester

 

1.1

Nettstedet flyhjelp.no eies av det danske selskapet, Flyhjælp ApS, CVR-nr. DK-36 91 74 90. Flyhjælp ApS er et autorisert inkassobyrå. Flyhjælp ApS er et heleid datterselskap av Flightright GmbH, HRB 249849, Revaler Straße 28, 10245 Berlin, Tyskland.

 

Flightright skal overta den utelukkende ytelsesbaserte håndhevelsen av alle krav om kompensasjon (der det er aktuelt også ytterligere krav) mot flyselskaper som du kan ha rett til i henhold til EUs flypassasjerrettigheter i regulering nr. 261/2004 eller British Air Passenger Rights and Air Travels Organisers´Licencing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (heretter referert til som "Kravet") i samsvar med følgende bestemmelser.

 

For å håndheve Kravet ditt, etter at vi har samtykket til å overta håndhevingen av dine Krav, skal du enten ugjenkallelig overdra kravet ditt til oss, som gir oss autorisasjon til å håndheve Kravet (heretter referert til som "Overdragelsesprosess"). eller autorisere oss til å håndheve Kravet i og under ditt navn (heretter referert til som "Autorisasjonsprosess").

 

1.2

Flightright skal søke å håndheve Kravet mot flyselskapet utenfor retten og skal innhente den relevante informasjonen som kreves for dette formålet (inkludert informasjon fra flyselskapet).

 

1.3

Hvis Flightrights bestrebelser på å håndheve Kravet ikke er tilstrekkelige, kan vi engasjere en Kontraktsadvokat for å håndheve Kravet (jf. punkt 6). Vi skal bære kostnadene for aktivitetene til Kontraktsadvokaten som er engasjert av oss dersom vår innsats ikke lykkes (jf. punkt 6.4).

 

1.4

Presentasjonen av tjenestene levert av Flightright på vår nettside www.flightright.de (eller andre Flightright-sider, inkludert www.flyhjelp.no), spesielt kompensasjonskalkulatoren, skal ikke utgjøre et bindende tilbud for inngåelse av en kontrakt.

 

2. Kontraktsinngåelse, spesifikasjoner

 

2.1

Du benytter tjenestene våre etter å ha gått gjennom kompensasjonskalkulatoren på nettsiden vår. Ved å klikke på den tilsvarende bestillingsknappen gir du et bindende tilbud om inngåelse av en representasjonsavtale med vederlag knyttet til håndhevelsen av Kravet, inkludert eventuelle tilhørende krav (heretter kalt "Bestillingsprosess"). Vi aksepterer tilbudet ditt enten via vår eksplisitte erklæring (f.eks. via e-post) eller via håndheving av kompensasjonskravet mot flyselskapet.

 

2.2

Opplysningene som etterspørres i Bestillingsprosessen skal sendes inn fullstendig og korrekt og skal endres så snart som mulig dersom opplysningene som oppgis endres etter registrering eller hvis du oppdager at du har sendt inn feil opplysningene. Dette gjelder spesielt opplysnignene du oppgir med hensyn til flydetaljer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

3. Salær

3.1

Du skal betale Salær til Flightright i henhold til vår prisliste (heretter kalt "Salærer") pluss lovbestemt moms. En forutsetning for innkreving av Salæret er at Kravet blir håndhevet.

 

3.2

Salærets størrelse er avhengig av om engasjement av våre Kontraktsadvokater er nødvendig for å håndheve Kravet. Hvis vi lykkes med å håndheve Kravet ditt uten å involvere våre Kontraktsadvokater, vil vi innkreve et lavere Salær av deg. Bare hvis vår utenomrettslige håndhevelse har vært helt eller delvis mislykket, vil vi involvere våre Kontraktsadvokater. Vennligst se Prislisten nedenfor.

 

Beregningen av Salærene er basert på alle betalinger foretatt av flyselskapet etter at Flightright har sendt sin betalingsforespørsel, med unntak av eventuelle påløpte renter ved mislighold av kravet, som i sin helhet skyldes Flightright. Hvis Kravet, med ditt samtykke, gjøres opp i naturalier i stedet for kontanter (f.eks. flykuponger, miles eller points). har vi rett til et Salær beregnet på bakgrunn av den kontante verdi av naturaliene, med mindre annet er avtalt. Vi har også rett til Salær når flyselskapet har foretatt betalinger til deg (f.eks. i form av en sjekk).

 

Prisliste

Saker om erstatning har en fast pris per passasjer:

 

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (1) (a): 75,00 EUR.

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (1) (b): 120,00 EUR.

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (1) (C): 180,00 EUR.

 

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (2) (a): 37,50 EUR.

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (2) (b): 60,00 EUR.

Erstatning jfr. 261/04 Artikkel 7 avsnitt (2) (c): 90,00 EUR.

 

Prisen vil ikke overstige 30 % av den innkrevde erstatningen.

 

Prisen for saker om refusjon av flybilletten er 30 % av innsamlet refusjon.

 

Dersom det er nødvendig å bringe saken inn for retten, legges det til prisen med ytterligere 15 % av innkrevd kompensation eller refusjon.

 

 

3.3

Skulle Flightright bare kunne innkreve en del av Kravet, vil vi beregne vårt Salær med utgangspunkt i hvor stor andel av Kravet som er innkrevd. Det samme gjelder ved forlik med flyselskapet etter punkt 7.

 

3.4

Skulle vårt arbeid være mislykket, vil du ikke bli belastet noe Salær. Dette gjelder også dersom Kontraktsadvokater er engasjert for å håndheve Kravet. Skulle du ha engasjert en Kontraktsadvokat etter avtale med oss, eller hvis vi har engasjert en Kontraktsadvokat på dine vegne, fritar vi deg for advokatsalærer i henhold til punkt 6.4.

 

3.5

Ved oppsigelse av kontrakten før fullført oppdrag skal Flightrights (suksessbaserte) rett til Salær gjelde jfr.punkt 9.3.

 

3.6

Forbrukere forfølger ofte ikke flypassasjerrettigheter i det hele tatt, fordi det ofte kan koste mer enn man kan vinne når man må engasjere juridisk hjelp. Vi løser dette problemet ved å tilby tjenestene våre helt gratis hvis et krav ikke kan håndheves. For å kunne tilby kundene fritak fra risikoen for mislykket håndhevelse på en økonomisk forsvarlig måte, må vi dekke kostnadene våre gjennom vårt Salær i vellykkede saker.

 

For å lykkes med å yte våre tjenester er vi avhengige av et stort antall spesialiserte medarbeidere til f.eks. intern saksbehandling, for kommunikasjon med våre kunder og flyselskaper, for utvikling og vedlikehold av nødvendig IT-infrastruktur, og for gjennomføring av prinsipielle søksmål. I tillegg kommer personalkostnadene for de ulike bedriftsavdelingene (HR og økonomi, juss, markedsføring) samt kostnader til husleie og materiell.

 

En annen faktor som tas i betraktning når man beregner beløpet og vilkårene for vårt suksessbaserte Salær, er sakskostnadene vi pådrar oss. Hvis vi for eksempel taper en rettssak, bærer vi ikke bare saksomkostningene og egne advokatsalærer, men også advokatsalæret til motparten og eventuelle sakkyndige vitnehonorarer. Hvis vi håndhever krav i utlandet, må vi ofte bære retts- og advokathonorarer selv om innkrevingen av Kravet er vellykket.

 

I saker som vi håndhever utenfor retten, er det ofte ikke noe krav mot flyselskapet om refusjon av kostnadene våre. I tillegg bærer vi risikoen for at et berettiget krav om refusjon av kostnader mot flyselskaper i praksis ikke kan håndheves (f.eks. på grunn av et flyselskaps insolvens, eller mangel på økonomisk forsvarlige håndhevingsmuligheter).

 

3.7

I henhold til paragraf 13e i den tyske lov om juridiske tjenester (RDG), kan du kreve kompensasjon fra skyldneren din for kostnadene vi belaster deg for å utføre tjenestene våre opp til beløpet for godtgjørelsen som en advokat ville ha rett til for dette arbeidet i i samsvar med bestemmelsene i den tyske loven om vederlag til advokater (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). De regler som gjelder i den nasjonale rett hvor flyselskapet befinner seg vil også gjelde.

 

 

 

 

 

 

4. Regnskap, betaling

 

4.1

Flightright har rett til å trekke Salærene du skylder oss pluss merverdiavgift, samt eventuelle påløpte renter på Kravet, direkte fra betalingene mottatt av oss.


Hvis en Kontraktsadvokat var engasjert i Autorisasjonsprosessen, skal Kontraktsadvokaten betale de inndrevne betalinger til Flightright for å gjøre oss i stand til å utregne de korrekte beløpene.

 

4.2

Når vi har mottatt alle nødvendige betalingsopplysninger, skal vi utarbeide et oppgjør og utbetale beløpet du har krav på.

 

4.3

Du skal gi oss detaljene for en bankkonto som vi kan gjøre en SEPA-overføring til. Hvis Flightright tilbyr alternative betalingsmåter (f.eks. IBAN, PayPal, BitCoin), kan du oppgi de respektive detaljene i stedet for kontoopplysningene dine. Hvis du ikke har en SEPA-konto, er du ansvarlig for eventuelle transaksjonsgebyrer som kan oppstå i forbindelse med overføringen eller betalingen. Skulle Flightright overføre betalinger til deg som er beregnet på dine medreisende, skal du videresende slike betalinger til dem på en pro rata-basis.

 

5. Plikter og forpliktelser

5.1

Du skal bistå oss med å utføre våre kontraktsmessige plikter. På forespørsel skal du varsle oss om alle underliggende fakta etter beste evne. Du skal gi oss dokumentene/ opplysningene (spesielt boardingkort, endringer av flytider/ombooking, korrespondanse med flyselskapet og andre relevante dokumenter) som kreves for å behandle saken din og videresende all ny informasjon til oss umiddelbart og uten ytterligere forespørsel. Du er ansvarlig for at dokumentene/opplysningene som gis er fullstendige og korrekte. Du forplikter deg til å gi oss omgående eventuell tilleggsinformasjon hvis du blir bedt om det.

 

5.2

Du er forpliktet til å varsle oss omgående dersom du (og/eller medreisende registrert av deg) mottar betalinger fra flyselskapet eller hvis flyselskapet har kontaktet deg.

 

5.3

Før du benytter tjenestene til Flightright, har du ikke overgitt Kravet på noen annen måte, og du har heller ikke engasjert en tredjepart for å håndheve dette Kravet. I løpet av varigheten av denne kontrakten som gjelder håndhevelsen av ditt Krav, kan du ikke uavhengig engasjere andre tjenesteleverandører, advokater eller private eller offentlige byråer (f.eks. Transportklagenemnda , inkassobyrå eller Namsmannen) for å handle i din interesse, ta rettslige skritt eller avhende Kravet.

 

5.4

I sammenheng med Autorisasjonsprosessen har du heller ikke lov til å overdra eller pantsette Kravet du har engasjert oss til å håndheve til tredjeparter uten vårt samtykke.

 

 

 

 

6. Engasjement av Kontraktsadvokater, forpliktelse til omkostningsfritak

6.1

Generelt, som en juridisk tjenesteleverandør, har vi ikke lov til å representere deg i kompetente sivile domstoler. Skulle våre utenrettslige anstrengelser for å håndheve kravet ditt (inkludert saker som blir innbrakt hos Namsmannen) mislykkes enten helt eller delvis, kan vi engasjere en kontraktsadvokat eller inkassobyrå ("Kontraktsadvokaten") i forbindelse med Overdragelsesprosessen for å håndheve Kravet i vårt navn og for vår regning og risiko, hvis det er gode sjanser for å lykkes (dvs. hvis innsatsen vår mislykkes, skal vi bære ansvaret for alle kostnader).

 

6.2

I sammenheng med Autorisasjonsprosessen (og i den grad det er tillatt av gjeldende lokal lovgivning), kan vi instruere vår Kontraktsadvokat på dine vegne om å håndheve Kravet utenfor retten og i samsvar med fullmakten du vil ha signert. Vi kan også instruere deg om å engasjere vår Kontraktsadvokat. Dersom du selv engasjerer vår Kontraktsadvokat, skal det inngås en egen avtale mellom deg og vår kontraktsadvokat i tillegg til den gjeldende avtalen.

 

Du skal gi kontraktsadvokaten tillatelse til å godta erklæringer på dine vegne fra Flightright i forbindelse med denne kontrakten. Flightright forplikter seg til å frita deg fra honorarene til Kontraktsadvokaten engasjert av deg og/eller Flightright for deg i henhold til punkt 6.4.

 

6.3

Din gjennomføring av Bestillingsprosessen tillater oss å gi Kontraktsadvokaten tilgang til relevante dokumenter/informasjon. Du forplikter deg også til å svare direkte på eventuelle ytterligere spørsmål Kontraktsadvokaten måtte ha med hensyn til fakta i saken.

 

6.4

Skulle innkrevingen av Kravet mislykkes selv etter engasjementet av en Kontraktsadvokat og etter utenrettslig og rettslig håndhevelse av Kravet, skal vi frita deg fra honorarene knyttet til engasjementet av Kontraktsadvokaten. Vi skal også påta oss alle andre kostnader forbundet med rettssaken (inkludert rettskostnader, honorarer til motstanderens advokat og eventuelle tilleggskostnader som oppstår ved internasjonale jurisdiksjonssteder) dersom slike kostnader ikke dekkes av flyselskapet.

 

7. Innen- og utenrettslige forlik

7.1

Inngåelse av forliksavtaler krever ditt samtykke. Du kan også gi Flightright og Kontraktsadvokaten tillatelse til å inngå forliksavtaler. I dette tilfellet krever ikke forlik inngått i forbindelse med denne autorisasjonen ytterligere samtykke. Du kan imidlertid fortsatt tilbakekalle forliket dersom det ikke har uttømt autorisationens omfang. I dette tilfellet vil vi gjennomgå alternativene våre for å håndheve Kravet ditt og deretter kontakte deg for å koordinere videre handling. Vi har uansett rett til å avvise et forlik uten å konsultere deg dersom flyselskapet tilbyr deg mindre enn 80% av kompensasjonen eller refusjonsbeløpet eller bare tilbyr kuponger i stedet for kontanter.

 

7.2

Hvis en Kontraktsadvokat ble engasjert i forbindelse med Autorisasjonsprosessen, har du ikke rett til å inngå en ugjenkallelig forliksavtale, trekke deg fra en forliksavtale inngått med vårt samtykke, frafalle kravet, trekke deg fra rettssaken eller avhende kravet på annen måte uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

 

 

 

7.3

Ved et (rettslig eller utenomrettslig) forlik skal advokatsalærer og eventuelt saksomkostningene trekkes fra det avtalte forliksbeløpet med mindre flyselskapet har påtatt seg kostnadene (slik det er vanlig praksis). Forliksavtalen skal ikke påvirke vårt Salær. I det tilfellet benyttes bestemmelsene i pkt. 3.

 

8. Forbrukernes avbestillingsrett og avbestillingsregler

Hvis du er en forbruker som definert av paragraf 13 BGB (den tyske sivilloven) og tilsvarende nasjonal lovgivning, dvs. en fysisk person som inngår juridiske transaksjoner for formål som i flertall ikke er en del av din kommersielle eller selvstendig næringsdrivende virksomhet, har du en lovfestet kanselleringsrett som er grunnlaget for at Flightright har vedtatt følgende retningslinjer:

 

Avbestillingsregler

Angrerett

Du kan trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen utgjør 14 dager fra datoen kontrakten ble inngått (i henhold til paragraf 2.1), senest etter at du har mottatt avbestillingsreglene.

 

For å utøve angreretten din må du gi oss beskjed på følgende adresse:

 

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tlf.: +49 (0) 331 9816 9040

Faks.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-post: [email protected]

 

via en entydig erklæring (f.eks. brev sendt med post, faks eller e-post inkludert ditt saksnummer) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan, men er ikke forpliktet til, bruke vedlagte angrerettskjema (se nedenfor).

 

Du vil bli ansett for å ha overholdt angrefristen dersom varselet ditt om kansellering er sendt ut før fristens utløp.

 

Konsekvenser av kansellering

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, er vi forpliktet til omgående å returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert betalingskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som oppstår ved at du har valgt en annen betalingsmåte enn mest kostnadseffektive standard betalingsmåten som tilbys av oss) innen 14 dager etter datoen da vi har mottatt varselet ditt om kansellering av denne kontrakten. Vi skal bruke samme betalingsmiddel for å foreta denne tilbakebetalingen som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har inngått en uttrykkelig avtale som spesifiserer en annen måte; vi skal ikke belaste noen gebyrer for slik tilbakebetaling under noen omstendigheter.

 

Hvis du hadde bedt om at tjenestene våre skulle starte i løpet av kanselleringsperioden, skal du betale Flightright et passende beløp i godtgjørelse. Et slikt beløp skal være i samsvar med andelen av tjenestene som tilbys frem til datoen du ga oss beskjed om at du benytter din rett til å kansellere denne kontrakten i forhold til de totale tjenestene spesifisert i kontrakten.

 

Merk:

Din angrerett utløper tidlig hvis vi har levert hele tjenesten og vår levering av tjenesten startet etter ditt uttrykkelige samtykke og du hadde bekreftet før leveringen av tjenesten at du var klar over det faktum at du ville miste angreretten i i tilfelle full oppfyllelse av kontrakten.

 

Dersom du ønsker å trekke deg fra kontrakten, kan du fylle ut skjemaet nedenfor:

 

Avbestillingsskjema

Attn. av:

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tlf.: +49 (0) 331 9816 9040

Faks.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-post: [email protected]

 

Jeg/vi trekker tilbake kontrakten jeg/vi har inngått med hensyn til levering av følgende tjeneste:

Saks-ID:

Dato for bestilling:

Navn på forbruker(e):

Signatur til forbruker(e):

Dato:

 

Vi vil umiddelbart bekrefte mottak av kanselleringsvarselet.

 

 

9. Kontraktens varighet, oppsigelse

9.1

Kontrakten som er inngått mellom deg og Flightright utløper når Kravet er avgjort, eller hvis Flightright anser Kravet som håløs etter behørig vurdering og har varslet deg om dette.

 

9.2

I tillegg kan kontrakten sies opp av begge parter når som helst. Spesielt forbeholder vi oss retten til å si opp kontrakten i tilfeller der du har brutt reglene og forpliktelsene spesifisert under punkt 5.

 

9.3

Skulle du si opp kontrakten etter å ha engasjert Flightright og etter at kravet er sendt til flyselskapet, forblir vår rett til Salær i henhold til punkt. 4 gyldig.

 

9.4

EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for løsning av nettvister; Vi foretrekker imidlertid å løse eventuelle problemer direkte med deg og deltar ikke i forbrukervoldgiftssaker. I slike tilfeller, vennligst kontakt oss direkte på: [email protected]

 

9.5

Det er andre muligheter for å håndheve Kravet: European Small Claims Procedure (ikke Norge), nettskjemaet til den tyske føderale luftfartsmyndigheten, forliksorganet for lufttrafikk ved Federal Office of Justice, en henvendelse direkte til det respektive flyselskapet, og tilbudet fra Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (forliksorgan for kollektiv persontransport). En liste over nasjonale håndhevingsorganer finner du her.

 

10. Sluttbestemmelser

10.1

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder. Hvis du sendte inn bestillingen som forbruker og hadde ditt vanlige opphold i et annet land på tidspunktet for bestillingen, gjelder også de uundgåelige lovbestemmelsene i dette landet.

 

10.2

Hvis du er en forretningsmann med hovedkontor i Tyskland på tidspunktet for bestillingen din, er det eksklusive jurisdiksjonsstedet vårt hovedkontor i Berlin. I alle andre henseender gjelder gjeldende lovbestemmelser for lokal og internasjonal jurisdiksjon.

 

10.3
Muntlige tilleggsavtaler inngås ikke. Avvikende eller utfyllende individuelle kontraktsbestemmelser til disse vilkårene må inngås skriftlig for å være gyldige. Dette gjelder tilsvarende avtale om å fravike kravet skriftlig.

 

10.4
Hvis en av vilkårene i disse Vilkårene er eller blir ineffektive, påvirker det ikke effektiviteten til resten av vilkårene. Et effektivt og praktisk tvangskraftig vilkår erstatter et potensielt ineffektivt eller praktisk talt ikke tvangskraftig vilkår, hvis virkninger kommer så nært som mulig til det kommersielle formålet partene hadde sett for seg. Det samme gjelder ved smutthull.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt